Zaznacz stronę

Zbliżający się koniec roku, a także święta Bożego Narodzenia, sprawiają, że pracodawcy często poszukują możliwości aby wypłacić dodatkowe świadczenia dla swoich pracowników, bez obciążeń w podatku dochodowym, a także na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W tym artykule prezentujemy w jaki sposób pracodawcy mogą zamienić się w  Mikołaja dla swoich pracowników.


Katalog świadczeń, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek ZUS określone zostały w:

  • art. 21 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych
  • §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jednak nie wszystkie zwolnienia wymienione w powyższych aktach prawnych zainteresują pracodawców pod koniec roku. Wysłanie pracownika na specjalistyczne szkolenie krajowe w okresie przedświątecznym nie będzie dla pracownika specjalnym wyróżnieniem, a przychód pracownika z tego tytułu i tak nie został objęty rocznym limitem. Popularne natomiast będą świadczenia rzeczowe, czyli np. paczki świąteczne, czy bilety na imprezy sylwestrowe organizowane w kinach czy teatrach. Wielu pracodawców podejmuje się również organizacji balów sylwestrowych, czy spotkań świąteczno-noworocznych. Inni pracodawcy być może faktycznie zdecydują się na wysłanie swoich pracowników w podróż służbową, co nie raz może stanowić niedźwiedzią przysługę dla takiego pracownika.

Paczki świąteczne

Jeżeli chodzi o paczki świąteczne wydawane pracownikom, a także dla ich rodzin mają charakter świadczenia regulaminowego, może być to ustanowione przez pracodawcę w drodze wewnętrznych regulacji. W świetle przepisów wydatki finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym także wydatki na zakup towarów, które będą stanowiły paczki świąteczne nie stanowią wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku częściowego finansowania ze środków ZFŚS do kosztów nie będzie zaliczała się ta część, która finansowana była z ZFŚS. Natomiast jeżeli paczki świąteczne zostaną sfinansowane z środków pracodawcy, poza ZFŚS, kwota wydatków może stanowić koszt uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia, w takim zakresie w jakim te świadczenia zostaną wydane na podstawie wewnętrznego regulaminu.

W przypadku gdy paczki świąteczne zostaną wydane osobom, które nie są pracownikami wydający nie może zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Przykładem może być wydanie paczek świątecznym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, osobom zasiadającym w radach nadzorczych, czy komisjach rewizyjnych, a także menedżerom kontraktowym. Paczki świąteczne będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednakże zwolnione są od opodatkowania do kwoty 380 zł, jeżeli zostały sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. 380 zł stanowi roczny limit dla każdego pracownika i w zakresie wszystkich świadczeń. Rzeczowymi świadczeniami nie są natomiast bony towarowe, karty podarunkowe, czy talony. W związku z tym ich wartość nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.

Imprezy świąteczne

Wszelkiego rodzaju imprezy świąteczne, czy noworoczne organizowane przez pracodawców mają charakter typowych świadczeń regulaminowych, które pracodawca może zawrzeć w regulaminie pracy jako stały zwyczaj. Poniesione wydatki przez pracodawcę w tym zakresie, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, że w praktyce ciężko stwierdzić w jaki sposób stanowi taka impreza przychód, który mógłby zostać osiągnięty, jednak w praktyce takie wydatki nie są kwestionowane.Jeżeli chodzi o przychód, który powstanie u pracownika, to ważna będzie forma zorganizowania takiej imprezy. Jeśli pracodawca zapewni posiłki w trakcie balu, które przygotowane zostaną we własnej stołówce lub np. przez firmę cateringową wtedy powstanie u pracowników przychód, który nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli natomiast chodzi o obciążenie składką ZUS, trzeba ustalić w jakiej wysokości pracodawca będzie finansował posiłki dla swoich pracowników w przeliczeniu na jednego pracownika. Podstawy wymiaru składek nie będzie stanowiła wartość posiłków, która na jednego pracownika nie przekroczy 190 zł.

Zapomogi wypłacane w okresie przedświątecznym

Pracownicy, którzy ulegli długotrwałej chorobie lub którzy opiekują się długotrwale chorym członkiem rodziny ich pracodawca może wypłacić zapomogę przed świętami zarówno z własnych środków, jak również z środków ZFŚS jeśli regulamin przewiduje takie wypłaty. Bez względu na źródło finansowania takiej zapomogi, jest ona zwolniona z opodatkowania u otrzymującego pracownika do kwoty 2280 zł. Wyłączona jest również z podstawy naliczenia składek ZUS. Istnieje również zwolnienie dla zapomóg innych niż te wypłacone w wyniku choroby, czy zdarzenia losowego, warunkiem jest wypłacenie jej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej tym pracownikom, którzy do niej należą, a wysokość zapomogi nie przekracza 638 zł. Ze zwolnienia podatkowego korzystać mogą więc korzystać świąteczne zapomogi jeśli zostaną wypłacone przez związki zawodowe i ich kwota nie przekroczy 638 zł w roku podatkowym.